Jó lenne, így húsvét tájékán, ha elejét vehetnénk a „felesleges” pénzkidobásnak,

nyuJó lenne, így húsvét tájékán, ha elejét vehetnénk a „felesleges” pénzkidobásnak, és a régebbi hagyományok felé kacsintgatnánk.
Mi, szülők, csodálkozunk, hogy gyermekeink – ha nem is ismerjük be – akaratos, követelőző, és amit kap, azt nem megbecsülő kölykökké válnak. Mi vagyunk a hibásak, szülők. Gondoljuk végig, mit is teszünk, ha eljön egy ünnep, legyen szó név- vagy születésnapról, karácsonyról, de megfelelő a húsvét is.
Pénzt nyomunk a gyermekeink kezébe, zsebébe, hogy azt vegyen, amit akar, az helyett, hogy vennénk a fáradtságot, és megtanítanánk örülni a család együttlétének, egy közösen eltöltött ebédnek, és esetleg egy saját kezűleg készített apróságnak.
Belátom, egyszerűbb pénzt dugni a zsebbe, de mi lesz, ha már nem lesz mit dugdosni?!
Mi lenne, ha húsvétkor újra a festett tojás lenne a divat, nem a locsolók leitatása?
Talán nem zárkóznának be annyian, és küldenék el a fiúkat azzal a kifogással, hogy „a lányok nincsenek itthon!”
Kis közösség vagyunk, de az értékeink lehetnek nagyok. Eddig is sok mindent elértünk, vajon ez is menne?

                                                                                                           „ ÉN ”

Szemétszállítással kapcsolatos ügyek!

kukaA szemét elszállítását végző szolgáltató, a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. tájékoztatása alapján felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szemét elszállítása minden héten szerdán már 6.00 órakor elkezdődhet. Ezért kérjük, hogy mindenki időben helyezze ki a kukákat az út mellé.
További információk és Szemétszállítással kapcsolatos ügyek intézése direkt a szolgáltatónál.
Címe: Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 7400 Kaposvár, Cseri út 16.
Telefon: 06-82/528-960, 06-82/528-965

Ügyeljünk együtt Falunk tisztaságára, szíves megértésüket köszönjük!

Polgárőrség!

Tisztelt Újpetreiek!

image002 (1)A legutóbbi polgárgyülésen felhatalmaztak társaim e pár sor közzétételére. A munkánk eredménye magáért beszél, viszont az aktív szolgálatot teljesítö járör száma elég kevés. Ezért kérünk minden olyan helyi lakost, férfit és nöt egyaránt, aki a 18. életévét betöltötte, büntelen elöéletü és szeretné megóvni értékeinket, jelentkezzen sorainkba. Továbbá felkérünk minden olyan régi társunkat, aki nem kíván többé örködni, adja le mellényét, sapkáját és igazolványát!

Jelentkezni Bazsó Lajosnál, a Polgárőrség vezetőjénél lehet. 
Újpetre, 2007. február 8. köszönettel: 
Kraft Ferenc sk. elnök

Megvalósul az Internet(ADSL) Újpetrén!

Hallgatva az idők szavára, nekünk is lépnünk kellett hiszen mindenhova szükséges már az Internet: computeriskolák, hivatalok (pl.: APEH, Okmányiroda), bankok …stb. Tekintettel, arra hogy falunkban a Szélessávú Internetszolgáltatás (ADSL) nem mindenhol elérhető és több igény is lenne mint a mostani kapacitás, ezért több vezeték nélküli Internet szolgáltató céggel is tárgyalásokat folytattunk. Sikerült az egyik szolgáltatóval olyan szolgáltatási árakban megegyeznünk, ami megfelel a mai piaci viszonyoknak is. Így falunk minden pontján elérhető lesz a Szélessávú Internetszolgáltatás sőt mi több ezáltal lehetőség nyílik egy új fajta telefonszolgáltatáshoz(VoIP) amivel ingyen vagy sokkal olcsóbban telefonálhatunk az egész világba. Ezáltal a sok drágulás, áremelés mellé egy alternatívát nyújtunk az ésszerű költségmegtakarításhoz.

Ifjúsági Egyesületi gyűlés

Ifjúságunk december 16.-án gyűlést tartott, ahol többek közt az Ifjúsági Klub átvételével kapcsolatos teendőket, az egyesület tagbővülését beszélték meg azon kívül szó volt még a karácsonyi műsor részletes megbeszéléséről, későbbi kulturális programok előkészítéséről. A részvétel ezúttal már jobb volt, több új arccal bővült az egyesület, korosztálytól függetlenül, itt említeném meg, hogy további tagok jelentkezését várják. Így tovább, ha ez így elindul falunk újabb lehetőséggel bővül. /czigány/

ed1 ed2

Adventi programok fiataljainktól

ifp

Köszönetet szeretnénk mondani a képviselő testület és a falu nevében az Adventi rendezvényekért, ezek kivitelezéséért az Ifjúsági Egyesületnek. Reméljük ebből a jól sikerült ötletből hagyomány lesz. Így karácsony előtt mindenkinek jól esik a kikapcsolódás, forralt bor és sütemények közt egy kis „pletyó”. A karácsonyi légkört még fokozta a Betlehemes játék, ami még hangulatosabbá tette az eseményt.

Az idősebb embereknél tett látogatás is egy ünnephez méltó gesztus volt tőletek. Így tovább! Ez a ti falutok is, a mi büszkeségünk a ti büszkeségetek , maholnap úgy is ti lesztek Újpetre felnőttjei.
/czigány/

Képriport itt

Szemétszállítási díj bevezetéséről

Újpetre község Önkormányzatának képviselő-testülete a legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy 2007. január 1-től  a szemétszállítási díjat a lakosság fizeti. Ennek menete a következő:

A lakosság 160,-Ft+áfa díjat fizet ürítésenként, mely összeget a kezelési költséggel együtt negyedévente fog kiszámlázni a Kaposvári Városgazdálkodási Rt a lakosság felé, melyet csekken kell befizetni. A havonta fizetendő összeg 1072,-Ft, amely tartalmazza a csekkfeldolgozási díjat is. Azon ingatlantulajdonos szemetét a közszolgáltató nem viszi el aki nem fizeti a díjat.

A továbbiakban felhívnánk a figyelmüket a szemétszállítást szabályozó helyi rendelet egyes bekezdéseire, amely betartása mindenkire nézve kötelező, a megszegőkkel szemben szabálysértési eljárást fogunk indítani.

A rendelet hatálya Újpetre község közigazgatási területén belül a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira, együttesen használt tárolóedény esetén a lakásszövetkezetekre és társasházakra (továbbiakban együtt: „ingatlantulajdonos”) terjed ki.

A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő – begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására terjed ki.

Az ingatlantulajdonos köteles a Újpetre község önkormányzata által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladéknak a rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltatónak történő átadására és közszolgáltatási díj megfizetésére.

Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényt köteles igénybe venni.

A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, az önkormányzatnál megvásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára 330,-Ft, amely tartalmazza a települési hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának költségét.

 

 

Vízdíj változások 2007 január 1.-tő

Újpetrei Önkormányzat Képviselőtestületének

19/2006.(XII.15.) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról

Az Újpetrei Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§. (1.) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. Törvény 7.§.-ában kapott felhatalmazás alapján a vízdíjról a következő rendeletet alkotja:

1.§.

(1.)    A képviselő-testület a Tenkesvíz Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjat (továbbiakban: vízdíj)

lakossági díj:                        210,- Ft/m3

közületi díj:                        321,- Ft/m3

összegben állapítja meg.

(2.)       Az (1.) bekezdésben megállapított vízdíjon felül valamennyi – a vízhálózatra csatlakozó – fogyasztó alapdíjat kell, hogy fizessen a csatlakozó vízmérő átbocsátó képességétől függően, az alábbiak szerint:

Vízmérő mérete (mm)                        fizetendő alapdíj (Ft/hó)

13 – 20                        165

25                        385

40 – 50                        1375

80 – 100                        2200

150 –                        8250

(3.)       Az (1.) és (2.) bekezdésben megállapított díjak, amelyek együttesen képezik a szolgáltatás díját, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(4.)    A (2.) bekezdésben megállapított alapdíj a 38/1995.(IV.5.) Kormányrendeletben meghatározott vízmérő (2.§. (13.) bekezdés a./ pont) alapján történő számlázás költségeit tartalmazza.

(5.)    Nem kell vízdíjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz használt vízért.

2.§.

A fogyasztó által fizetendő vízdíj alapja a szolgáltatási ponton felszerelt vízmérővel mért vízmennyiség, ennek hiányában a vízdíjat az érvényes KöViM rendelet melléklete szerinti átalánnyal kell meghatározni.

3.§.

Ez a rendelet 2007. január 1-től lép hatályba.

Gaszt Árminné                            Spánné Csalos Beáta

Polgármester                                     körjegyző

A rendeletet a képviselőtestület a 2006. december 11-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2006. december 15-én.

Spánné Csalos Beáta

körjegyző