TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00003 “Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újpetre községben.”

ujpetreee

Pályázó neve: ÚJPETRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újpetre községben

OP név: TOP – Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-4.1.1-15-BA1 – Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Újpetre

Megítélt összeg: 134 287 225 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 134 287 225 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A projekt fő célja a háziorvosi, iskola-egészségügyi és védőnői ellátás színvonalának emelése Újpetrén és az ellátáshoz tartozó további 3 településen (Kiskassa, Peterd, Pécsdevecser). Újpetre a Dél-dunántúli régióban, Baranya megye déli részén fekszik. Állandó lakossága 1045 fő 2016. január 1-jén. A projekt célcsoportja a szolgáltatások OEP által lehatárolt körzetébe tartozó lakosság, kiemelten a munkaképes korúak egészségi állapotának javítása. Háziorvosi ellátás esetében az említett négy településen 1632 fő, védőnői tanácsadás esetében összesen 103 fő, iskola-egészségügyi ellátás esetében 142 fő.

A fejlesztendő épület Újpetre Község Önkormányzata 100%-os tulajdonát képezi. Az új, jelen pályázatban fejlesztett épület helyt ad majd a megvalósulást követően háziorvosi rendelőnek, iskolaorvosi rendelőnek és a védőnői tanácsadónak (terhesgondozó és méhnyakszűrő helyiséggel). A rendelőben 1 fő orvos és 1 fő asszisztencia dolgozik betéti társaság keretében, a védőnő az önkormányzat alkalmazásában látja el a feladatait. A projekt keretében 3 db alapellátási funkció infrastrukturális fejlesztése valósul meg: a háziorvosi, iskolaorvosi és védőnői alapellátás. Az eddig különálló épületben található alapellátások integrálása történik meg egy épületbe a fejlesztés során. A fejlesztéssel érintett szolgáltatók érvényes működési engedéllyel, OEP finanszírozási szerződéssel rendelkeznek. A tervezett eszközök beszerzése az egészségügyi szolgáltatások minőségi fejlesztését szolgálja. A fejlesztés során az orvosi eszközökön felül demonstrációs eszközök, informatikai eszközök, várótermi és rendelői bútorok is beszerzésre kerülnek.

Az projekt keretében megújuló energiaforrások is beszerzésre kerülnek, az épületet napelemekkel látják el. A fejlesztéssel érintett épület előtt kialakításra kerül parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely is. A fejlesztéssel érintett épület udvara is rendezésre kerül, valamint a védőnő számára beszerzésre kerül egy segédmotoros kerékpár, mely a telephelyek közötti közlekedést segíti a jövőben.

A fejlesztés során Újpetrén és az egészségügyi ellátó működési területéhez tartozó településeken élők jobb minőségű szolgáltatáshoz jutnak.

 

TÁJÉKOZTATÓ

Újpetre község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018-as tanévben kérelemre beiskolázási támogatást nyújt helyi rendelete alapján

  • általános iskolában tanulmányokat folytató, valamint
  • középfokú intézményekbe járó tanulóknak.

 A támogatás nyújtásának felételei:

– újpetrei állandó lakcím

– a támogatásra a középiskolai tanuló az első középfokú végzettség   

                     megszerzéséig, maximum 19 éves korig (2017. december 31-ig betöltött

  1. életév)  jogosult      

iskolalátogatási igazolás (csak középiskolásoknak, és nem újpetrére járó

általános iskolásoknak)

A támogatás iránti kérelem nyomtatvány beszerezhető:

Közös Hivatal irodájában, illetve letölthető a www.ujpetre.hu honlapról.

Kérelem benyújtásának határideje: 2017. szeptember 10.

(A határidő elmulasztása jogvesztő.)

A formanyomtatványt itt letöltheti :Újpetre beiskolázási kérelem

Újpetre község Önkormányzata

És megint „Tábor“ Újpetrén…

Immáron kilencedik éve hogy néhány serény kedvű óvónő és baráti társaik elindították a „Tábort“ Újpetrén. Volt itt régen is de az akkor volt, és most is van rá nagy igény. Ezt alátámasztva nézzék meg a képeket (rákantittva nagyobb), különösen a gyerekek arcát ez mindent elmond hogy tetszett-e, meg hogy jövőre…?

Szóval csak azt szeretném mondani KÖSZÖNJÜK így tovább….jövőre is!!!

A tábor indulóját a kis képre kattintva nézheti hallgathaja meg: bild

IMG_8204 IMG_8205 IMG_8206 IMG_8207

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.9.) Korm. rendelet 43/A.§ szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Újpetre Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Újpetre  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(VI.21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi Rendelet) 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az ún. Partnerek élhetnek: Újpetre község lakossága és az újpetrei ingatlantulajdonosok, a település területén működő érdekképviseleti  szervek és civil szervezetek, a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2017. július 7-től 2017. július 28-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben kizárólag a Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű indoklással ellátott észrevételben lehet.

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez.

Időpontja: 2017. július 21-én 10.00-től 10.30—ig.

Helyszín: Közös Önkormányzati Hivatal 7766. Újpetre, Kossuth L.u.113.

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban vagy azt követően 2017. július 28-ig kizárólag a Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű , indoklással ellátott véleményben lehet ill. az ujpetre@foepitesz.com email címre.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánok véleményét és részvételét!

Újpetre,  2017. július 6.

Gaszt Árminné sk.

polgármester

 

F E L H Í V Á S    

aramszunetFelhívjuk a község lakosságának figyelmét, hogy az E.ON Áramszolgáltató munkatársai folyamatos korszerűsítést hajtanak végre a hálózaton. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése. A szükséges munkálatok elvégzése érdekében Újpetre településen áramszünet lesz 2017. június 13-án (kedd) reggel 8 órától délután 16 óráig a Kossuth u. 1-től 37-ig és 2-től 36-ig, a Jókai tér 9-től 31-ig és a 10-től 32-ig, a Sportöltözőben és a T-Home épületében.

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-nal kötött – a leválasztás feltételeit tartalmazó – üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a 72-501-212 faxszámon, vagy a 72/500-084-es telefonon tehetik meg.

Kérjük a lakosság megértését !

Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal