SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNY BENYÚJTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ

ÚJPETRE község Önkormányzata szociális tűzifa támogatást állapíthat meg az Újpetrén állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt élő

  1. egyedül élő személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft-ot)
  2. családban élő személynek, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft-ot)

A támogatás megítélése szempontjából a Képviselő-testület előnyben részesíti azt a személyt, vagy családot, ahol a család valamelyik tagja

  1. aktív korúak ellátásában
  2. lakhatási támogatásban részesül
  3. vagy a családban halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

Kérelem igényelhető: a Közös Önkormányzati Hivatalban, letölthető: www.ujpetre.hu honlapról

A kérelem kötelező melléklete a családban élők jövedelmének igazolása.

(szeptember havi nyugdíjszelvény, folyószámla kivonat, mnnkáltatói keresetigazolás, családi pótlék, árvaellátás, GYES, GYET, aktív korúak ellátása stb.)

Kérelem benyújtásának helye: Közös Önkormányzati Hivatal, Újpetre

Benyújtás határideje: 2020. október 31. (határidő elmulasztása jogvesztő)

Közmeghallgatás – Falugyűlést

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 12.-én (hétfő) 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást (falugyűlést) tart.

A közmeghallgatás helye: Művelődési ház – Újpetre, Kossuth u. 26.

Napirendi  pontok:                    1./ Szennyvízrendszer kiépítésének lehető­

ségéről tájékoztató.

Előadó: Kraft Ferenc polgármester

  1. / Tájékoztató a 2020. évi beruházásokról, felújításokról.

Előadó: Kraft Ferenc polgánnester

  • / Közérdekű bejelentések, kérdések felvetése a lakosság részéről

Mindenkit szeretettel várunk!

Kraft Ferenc sk. polgármester

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE

A BENYÚJTOTT KÉRELMEK ALAPJÁN

az alábbi napokon

2020.SZEPTEMBER 17. (csütörtök) 8:00-15:00-ig

2020.SZEPTEMBER 18. (péntek) 8:00-11:00-ig

2020.SZEPTEMBER 21. (hétfő) 8:00-15:00-ig

2020.SZEPTEMBER 22. (kedd) 8:00-15:00-ig

A HIVATALI PÉNZTÁRBÓL (Újpetre, Kossuth u. 113.) TÖRTÉNIK.

A FOLYÓSZÁMLÁRA UTALÁS NAPJA:

2020.SZEPTEMBER 16.

A törvényes képviselő/szülő helyett meghatalmazással bárki átveheti a támogatási összeget.

Önkormányzat Képviselő-testülete

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS

Újpetre község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020/2021-es tanévben kérelemre, gyermekenként 15.000 Ft összegű beiskolázási támogatást nyújt helyi rendelete alapján

  • általános iskolában tanulmányokat folytató, valamint
  • középfokú intézményekbe járó tanulóknak.

 A támogatás nyújtásának felételei:

                  – újpetrei állandó lakcím

                  – a támogatásra a nappali tagozatos középiskolai tanuló az első középfokú végzettség  megszerzéséig, maximum 19 éves korig (2020. december 31-ig betöltött 19. életév)  jogosult      

       – iskolalátogatási igazolás (csak középiskolásoknak, és nem Újpetrére járó általános iskolásoknak)

A támogatás iránti kérelem nyomtatvány beszerezhető:

Közös Hivatal irodájában,

illetve letölthető a www.ujpetre.hu honlapról.

Kérelem benyújtásának határideje:

2020 szeptember 15.

Újpetre község Képviselő-testülete

A kérelem letölthetö itt :beiskolázási kérelem Újpetre

GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET TÁMOGATÁS ÁTVÉTELE

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (KÉSZPÉNZBEN):

a/ RGYK-ra jogosult gyermek 6.000 Ft

b/ Hátrányos helyzetű (HH) vagy halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermek 6.500 Ft

A TÁMOGATÁST A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ, VAGY SAJÁT JOGÁN A NAGYKORÚ GYERMEK VEHETI ÁT A KÖZÖS HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJÁNÁL  

PÉNZTÁRI ÓRÁK:

 augusztus 18. (kedd) 7:30-15:00-ig

augusztus 19. (szerda) 7:30-15:00-ig

augusztus 24. (hétfő)    7:30-15:00-ig

augusztus 25. (kedd)    7:30-15:00-ig

augusztus 26. (szerda) 7:30-15:00-ig