ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ

Újpetre község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023/2024-es tanévben kérelemre, gyermekenként 10.000 Ft összegű iskoláztatási támogatástnyújt helyi rendelete alapján

 • általános iskolában tanulmányokat folytató, valamint
 • középfokú intézményekbe járó tanulóknak.

A támogatás nyújtásának feltételei:

       – újpetrei állandó lakcím, életvitelszerű itt tartózkodás

        – a támogatásra a nappali tagozatos középiskolai tanuló az első középfokú végzettség megszerzéséig, maximum 19 éves korig (20232. december 31-ig betöltött 19. életév)  jogosult      

        – iskolalátogatási igazolás (csak középiskolásoknak, és nem Újpetrére járó általános iskolásoknak)

A támogatás iránti kérelem nyomtatvány beszerezhető

Közös Hivatal irodájában,

illetve letölthető a www.ujpetre.hu honlapról. 

ITT kattintva letöltheti: iskoláztatási támogatás kérelem

 

 

Kérelem benyújtásának határideje:

 1. augusztus 15.

 

(a támogatás kifizetésére augusztus végén kerül sor)

JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN

Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, igazságtalan kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett családtag elvesztését.
Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai jogsértési eset, amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indítanak, és eljárnak a megfelelő hatóságokná

Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti egy szerettét, gyakran magára marad a gyásszal és a veszteséggel, pedig felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is megtörténhessenek hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések, kényszerkezelések szintén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás. A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon.
Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR)hazai csoportjaként működik. Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget.
Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30–17 óráig)

panasz@cchr.hu info@cchr.hu

www.cchr.emberijogok.hu

 

Zajvédelem helyi szabályozása

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról

Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 48. § (1) bekezdésében és (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések
 2. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed Újpetre község közigazgatási területén a más nyugalmának zavarására alkalmas

 1. a) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajkeltéssel járó tevékenységre,
 2. b) közterületen végzett, zajkeltéssel járó tevékenységre.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyelhárítással, hibaelhárítással és vagyoni kár keletkezésének megelőzésével összefüggésben történő zajkeltésre és zajforrás üzemeltetésre.

 1. §

E rendelet alkalmazásában:

 1. a) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenység: minden olyan tevékenység, berendezés vagy gép használata, amit magánszemély saját háztartásában végez, zajhatással jár, és mást a pihenéshez való jogában akadályoz, így különösen lakásfelújítással kapcsolatos tevékenység, zöldterület kezelésével, zöldfelület-fenntartásával, kertépítéssel, gallyazással kapcsolatos zajt keltő tevékenység, így a motoros fűnyírás, motoros fakivágás, tüzelőfa felvágás, fűrészelés, udvarrendezés, kerti traktor üzemeltetés és egyéb gépi berendezés működtetése;
 2. b) közterületen végzett, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenység: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott földterületen kertépítéssel, zöldfelület – fenntartással és kezeléssel kapcsolatos tevékenység végzése, különösen a motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti munkagépek és egyéb gépi berendezés működtetése;
 3. c) lakóterületi övezet: Újpetre Község Önkormányzata mindenkor hatályos helyi építési szabályzatáról szóló rendelet által elfogadott szabályozási terve szerinti lakóterületek és a vegyes területek övezetei.
 4. Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre vonatkozó szabályok
 5. §

(1) Az ingatlan tulajdonosok, ingatlan használók, azok megbízottjai a lakóterületi övezetben lévő ingatlanokon az épületen kívül és az ilyen ingatlanok közvetlen közelében lévő közterületen a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenységet vasárnap és ünnepnap nem végezhetnek.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tevékenység tilalma nem terjed ki az elektromos vagy robbanómotoros gépek üzemeltetését nem igénylő tevékenységekre.

 1. Közterületen végzett, zajkeltéssel járó tevékenységre vonatkozó szabályok
 2. §

A lakóterületi övezetekben a közterületeken az önkormányzat vagy az általa megbízott más személy vagy szervezet közterületen végzett, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenységet vasárnap és ünnepnap napon nem végezhet.

 1. Jogkövetkezmények
 2. §

(1) E rendeletben meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos lakossági panaszok kivizsgálására és e rendeletben foglalt szabályok betartásának ellenőrzésére a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a 3-4. §-ban foglaltakat megszegi.

A teljes határozatot ide kattintva olvashatja: 7_2023_zajvédelem

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS közétkeztetés biztosítására

Újpetre Község Önkormányzata, Kiskassa Község Önkormányzata, Peterd Község Önkormányzata, Pécsdevecser Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzatok) pályázatot ír ki a közétkeztetés biztosítására.

(Közétkezetésen értendő az óvodás, általános iskolás gyermekek étkeztetése, szociális étkeztetés  valamint a vendégétkeztetés, illetve ennek céljából konyha működtetése)

 1. A pályázat tárgya
 2. A jelenleg az Önkormányzatok tulajdonában lévő 7766. Újpetre, Kossuth u. 136. szám alatt lévő főzőkonyhában (főzött), illetve elkészített hideg-meleg étel előállítása, tálalókonyhára,  helyszínekre történő, hétfőtől péntekig tartó kiszállítása.

vagy

 1. Közétkeztetés biztosítása tálalókonyhákra (Újpetre, Kossuth u. 126. és Újpetre, Kossuth u. 149.) történő szállítással illetve a szociális étkeztetés biztosítása helyszínre szállítással.

A Teljes pályázati kiírást ide kattintva olvashatja: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS konyhára

 

Önre is vár egy gyermek!   

️ Baranya megyében 1️ 1️ 1️⃣ nevelőszülőnk gondoskodik 3️8️2️⃣ gyermekről. Ők már tudják, hogy páratlan, semmivel össze nem hasonlítható hivatást választottak maguknak.  

Nevelőszülőt keres a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató.   

 Ha Ön 24 és 60 év közötti életkorú, valamint büntetlen előéletű, családi állapotától függetlenül (lehet egyedülálló is) jelentkezhet nevelőszülőnek.   

Amit kínálunk:  

– otthoni munkavégzés  

– főállásnak számító foglalkoztatási jogviszony  

– társadalombiztosítási ellátás, nyugdíjbiztosítási jogosultság  

– más kereső tevékenység mellett is végezhető  

– biztos jövedelem: havi munkabér, gyermekek után nevelési díj és ellátmány   

– szakmai támogatás   

– összetartó közösség   

  A nevelőszülő feladatai:  

 • szerető családi hátteret biztosít a vér szerinti családjukból kiemelt gyermekek számára  
 • otthonában teljes körűen gondoskodik a gyermekekről  
 • támogatja a gyermekek hosszú távú sorsrendezését vagy felkészíti az önálló életre  

  Legyen a munkatársunk! Jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken:  

  Telefonszám: 06-20-946-1005 vagy 06-20-921-4670  

  e-mail: neveloszulo.jelentkezes@szentagota.hu  

 

L O M T A L A N Í T Á S !

 

Értesítjük ÚJPETRE község lakosságát, hogy 2023. FEBRUÁR 27.-ÉN (HÉTFŐ) lomtalanítás lesz.

A hulladékot FEBRUÁR 27.-én (hétfő) reggel 6 óráig kell kihelyezni, melyet a Szolgáltató a nap folyamán ingyenesen elszállít.

 A Szolgáltató a lomtalanítás alkalmával nem viszi el az alábbi tárgyakat: elektronikai cikkek /TV, hűtőszekrény, stb./, állati tetemek, zöld hulladék, veszélyes hulladék /akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes dobozok, olajos kannák, stb./, építési, bontási törmelék, háztartásokban keletkező vegyes hulladékot, elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék.

Kérjük, a fentiek alapján szíveskedjenek élni a lomtalanítás lehetőségével és a gyűjtőjárat számára a hulladékot úgy kihelyezni, hogy a szóródó anyagokat zsákban, vagy gyűjtő dobozban helyezzék ki.

Újpetre Község Önkormányzata