Megvalósul az Internet(ADSL) Újpetrén!

Hallgatva az idők szavára, nekünk is lépnünk kellett hiszen mindenhova szükséges már az Internet: computeriskolák, hivatalok (pl.: APEH, Okmányiroda), bankok …stb. Tekintettel, arra hogy falunkban a Szélessávú Internetszolgáltatás (ADSL) nem mindenhol elérhető és több igény is lenne mint a mostani kapacitás, ezért több vezeték nélküli Internet szolgáltató céggel is tárgyalásokat folytattunk. Sikerült az egyik szolgáltatóval olyan szolgáltatási árakban megegyeznünk, ami megfelel a mai piaci viszonyoknak is. Így falunk minden pontján elérhető lesz a Szélessávú Internetszolgáltatás sőt mi több ezáltal lehetőség nyílik egy új fajta telefonszolgáltatáshoz(VoIP) amivel ingyen vagy sokkal olcsóbban telefonálhatunk az egész világba. Ezáltal a sok drágulás, áremelés mellé egy alternatívát nyújtunk az ésszerű költségmegtakarításhoz.

Ifjúsági Egyesületi gyűlés

Ifjúságunk december 16.-án gyűlést tartott, ahol többek közt az Ifjúsági Klub átvételével kapcsolatos teendőket, az egyesület tagbővülését beszélték meg azon kívül szó volt még a karácsonyi műsor részletes megbeszéléséről, későbbi kulturális programok előkészítéséről. A részvétel ezúttal már jobb volt, több új arccal bővült az egyesület, korosztálytól függetlenül, itt említeném meg, hogy további tagok jelentkezését várják. Így tovább, ha ez így elindul falunk újabb lehetőséggel bővül. /czigány/

ed1 ed2

Adventi programok fiataljainktól

ifp

Köszönetet szeretnénk mondani a képviselő testület és a falu nevében az Adventi rendezvényekért, ezek kivitelezéséért az Ifjúsági Egyesületnek. Reméljük ebből a jól sikerült ötletből hagyomány lesz. Így karácsony előtt mindenkinek jól esik a kikapcsolódás, forralt bor és sütemények közt egy kis „pletyó”. A karácsonyi légkört még fokozta a Betlehemes játék, ami még hangulatosabbá tette az eseményt.

Az idősebb embereknél tett látogatás is egy ünnephez méltó gesztus volt tőletek. Így tovább! Ez a ti falutok is, a mi büszkeségünk a ti büszkeségetek , maholnap úgy is ti lesztek Újpetre felnőttjei.
/czigány/

Képriport itt

Szemétszállítási díj bevezetéséről

Újpetre község Önkormányzatának képviselő-testülete a legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy 2007. január 1-től  a szemétszállítási díjat a lakosság fizeti. Ennek menete a következő:

A lakosság 160,-Ft+áfa díjat fizet ürítésenként, mely összeget a kezelési költséggel együtt negyedévente fog kiszámlázni a Kaposvári Városgazdálkodási Rt a lakosság felé, melyet csekken kell befizetni. A havonta fizetendő összeg 1072,-Ft, amely tartalmazza a csekkfeldolgozási díjat is. Azon ingatlantulajdonos szemetét a közszolgáltató nem viszi el aki nem fizeti a díjat.

A továbbiakban felhívnánk a figyelmüket a szemétszállítást szabályozó helyi rendelet egyes bekezdéseire, amely betartása mindenkire nézve kötelező, a megszegőkkel szemben szabálysértési eljárást fogunk indítani.

A rendelet hatálya Újpetre község közigazgatási területén belül a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira, együttesen használt tárolóedény esetén a lakásszövetkezetekre és társasházakra (továbbiakban együtt: „ingatlantulajdonos”) terjed ki.

A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő – begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására terjed ki.

Az ingatlantulajdonos köteles a Újpetre község önkormányzata által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladéknak a rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltatónak történő átadására és közszolgáltatási díj megfizetésére.

Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényt köteles igénybe venni.

A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, az önkormányzatnál megvásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára 330,-Ft, amely tartalmazza a települési hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának költségét.

 

 

Vízdíj változások 2007 január 1.-tő

Újpetrei Önkormányzat Képviselőtestületének

19/2006.(XII.15.) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról

Az Újpetrei Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§. (1.) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. Törvény 7.§.-ában kapott felhatalmazás alapján a vízdíjról a következő rendeletet alkotja:

1.§.

(1.)    A képviselő-testület a Tenkesvíz Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjat (továbbiakban: vízdíj)

lakossági díj:                        210,- Ft/m3

közületi díj:                        321,- Ft/m3

összegben állapítja meg.

(2.)       Az (1.) bekezdésben megállapított vízdíjon felül valamennyi – a vízhálózatra csatlakozó – fogyasztó alapdíjat kell, hogy fizessen a csatlakozó vízmérő átbocsátó képességétől függően, az alábbiak szerint:

Vízmérő mérete (mm)                        fizetendő alapdíj (Ft/hó)

13 – 20                        165

25                        385

40 – 50                        1375

80 – 100                        2200

150 –                        8250

(3.)       Az (1.) és (2.) bekezdésben megállapított díjak, amelyek együttesen képezik a szolgáltatás díját, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(4.)    A (2.) bekezdésben megállapított alapdíj a 38/1995.(IV.5.) Kormányrendeletben meghatározott vízmérő (2.§. (13.) bekezdés a./ pont) alapján történő számlázás költségeit tartalmazza.

(5.)    Nem kell vízdíjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz használt vízért.

2.§.

A fogyasztó által fizetendő vízdíj alapja a szolgáltatási ponton felszerelt vízmérővel mért vízmennyiség, ennek hiányában a vízdíjat az érvényes KöViM rendelet melléklete szerinti átalánnyal kell meghatározni.

3.§.

Ez a rendelet 2007. január 1-től lép hatályba.

Gaszt Árminné                            Spánné Csalos Beáta

Polgármester                                     körjegyző

A rendeletet a képviselőtestület a 2006. december 11-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2006. december 15-én.

Spánné Csalos Beáta

körjegyző

Mindenki nagy örömére Újpetrére is megérkezett a Mikulás!

tela

Köszönjük a Mikulás öltöztetőinek, szabóinak az ünnepi ruhát! A fényképezés közben több autó elhaladt mellettem, de meglepetésemre engem senki nem nézett meg csak a Mikulást. A fiaimnak is nagyon megtetszettek, azóta úgy kell mennünk-jönnünk, hogy mindkettőt láthassák, még azt is megjegyezték, hogy ez biztos az igazi Mikulás, mert ha lábujjhegyre áll, az emeleti ablakon át is be tudja tenni az ajándékot. Ebből is látszik, hogy jó kis ötletekkel sokat lehet falunkért tenni. Köszönjük! /czigány/

Nyugdíjas est 2006

nyugAz évek során kialakult hagyományokhoz híven idén is megtartottuk a nyugdíjas estet. Örömünkre nagy részvétel mellett jó hangulatú összejövetelnek voltunk tanúi, amit még színesített a fellépők műsora is. Persze a finom vacsora se maradt el melyet kritikus háziasszonyok sora pozitívan értékelt. nyug1

Az összejövetel olyannyira jól sikeredett hogy a végén még táncra is perdültek nyugdíjasaink. Külön köszönet a szorgos kezű segítőknek és azoknak akik lehetővé tették ennek a jól sikerült estnek a megvalósítását.

Képriport itt

Kedves olvasók!

baliA múlt szombaton /okt. 21.-én/ ünnepeltük az egyesület megalakulásának 15. évfordulóját. Kicsit tanácstalanul, sok-sok tervvel, szervezkedéssel indult ez is, mint a többi. Izgultunk és nagyon vártuk, hogy túl legyünk rajta, mint ahogy ez lenni szokott. Bevallom a kezdeti nehézségeket maximálisan pótolta a tagok hozzáállása, az önkormányzatok /helyi és német kisebbségi/ támogatása, a régi tagok jelzései és persze az a nagy segítség amit megint kaphattunk, mint: Újpetrei Gazdák, Bedő és Tsa.Bt. Dreher vezetése, Hoffman Imre, Virág bolt , Stix Béla, Czigány István. Jó volt látni a kicsik táncát /utánpótlás csapat/ Renáta tanító néni vezetésével. A nagy tánccsoport izgalmát csak a régi tagok meglepett arca oldotta, amikor felkértük őket egy közös táncra. A szülinapi koccintás és köszöntés úgy érzem önmagáért beszélt. A bál eleinte úgy tűnt, egyesületi ünnep lesz, végül a kis termet is ki kellett nyitni, hogy elférjünk. A hangulat? Aki ilyen helyre megy talán jól is akarja magát érezni! Így is lett. Az egyesület nevében köszönjük mindenkinek aki segítette, támogatta létrejöttünket, munkánkat.
Erdeiné Csütörtök Teodóra

Képriport itt

Alpolgármester

kra

 

 

A választást követően 2006. október 9-én megtartotta alakuló ülését az új képviselő-testület. Alpolgármesternek Kraft Ferencet választotta meg a képviselő-testület.