Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (X.10.) számú önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak, a Miniszterelnökség Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017. (VI.21.) önkormányzati rendeletében felsorolt partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

a teljes rendeletet itt olashatja: 8_2018_ a telepules kép védelméről

TÁJÉKOZTATÓ – beiskolázási támogatás

Újpetre község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018/2019-es tanévben kérelemre beiskolázási támogatást nyújt helyi rendelete alapján

  • általános iskolában tanulmányokat folytató, valamint
  • középfokú intézményekbe járó tanulóknak.

A támogatás nyújtásának felételei:

– újpetrei állandó lakcím

– a támogatásra a középiskolai tanuló az első középfokú végzettség   

                     megszerzéséig, maximum 19 éves korig (2018. december 31-ig betöltött

  1. életév)  jogosult      

iskolalátogatási igazolás (csak középiskolásoknak, és nem Újpetrére járó

általános iskolásoknak)

A támogatás iránti kérelem nyomtatvány beszerezhető:

Közös Hivatal irodájában, illetve letölthető a www.ujpetre.hu honlapról.

Kérelem benyújtásának határideje: 2018. szeptember 10.

(A határidő elmulasztása jogvesztő.)

beiskolázási kérelem letöltése itt: beiskolázási kérelem Újpetre

Újpetre község Önkormányzata

Téli “Rezsicsökkentés”

Tisztelt Lakók !

Kérelemre természetben, téli rezsicsökkentésben részesülhetnek a gáz- és távhő szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások.

Igénybejelentés határideje: 2018. október 15. (a határidő elmulasztása jogvesztő)

(kérelem a közös önkormányzati hivatalban igényelhető, illetve ide kattintva  letölthető  Igénybejelentő nyilatkozat )

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre

  • amely háztartás gázfogyasztóként már részesült a 12.000 Ft-os jóváírásban, újabb igényt nem nyújthat be
  • a kérelemben meg kell jelölni a fűtőanyag fajtáját (ez a későbbiekben nem módosítható)
  • háztartásonként egy kérelem nyújtható be

 2018 október 15-ig kizárólag az igények felmérése zajlik, a benyújtott és összesített igények ismeretében hoz majd a Kormány döntést a konkrét támogatás összegéről és felhasználásának részletszabályairól, melyről a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket!

Csalos Beáta sk. jegyző

Az igénybejelentölapot itt letöltheti: Igénybejelentő nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztatót itt olvashatja: Adatkezelési tájékoztató Újpetre

Falunap 2018

 

Az idei falunap egy kicsit újítás volt, megpróbáltunk új elemeket a programba vinni úgy hogy a régi szokásos fellépőünk is megmaradtak. Sokaknak ez már unalmas….tánccsoportok,  Blabla….Ezért új dolgok is voltak : sörivóverseny, karaoke, divatbemutató, hoppmester….IMG_0286IMG_0346

Reméljük másnak is tetszett, jövőre más új dolog is jöhet( várjuk az észrevételeket). Sajnos az ABBA és az OMEGA nem ért rá, de nem is lenne erre pénzünk.                   /czisti/IMG_0369

Képriport itt: http://ujpetre.hu/wp/falunap-2018-2/

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00003 “Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újpetre községben.”

Fontos dokumentumokat itt olvashatja:

/A teljes irat megtekintéséhez kattintson a kék mezökre /

– közbeszerzési terv    041_2018. evi kozbeszer zési terv – Újpetre

– ajánlattételi  049_Újpetre_TOP_AF0301

– ajánlattételi felhívás módosítása  051_Újpetre_AF_mód_0310

– módosított közbeszerzési dokumentumok  052_Újpetre_KD_mód0310

– bontási jegyzőkönyv  071_Bontási Jegyzőkönyv

– ajánlattételre felkért szereplők  043_felkért ajánlattevők

– írásbeli összegezés  092_Újpetre_összegezés_TOP

– vállalkozási szerződés  vállalkozási szerződés

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(IV.25.)  önkormányzati rendelete a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról

Újpetre Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az adózás rendjéről szóló 2017. évi  CL. törvény 49. § (1) bekezdésben és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § e), valamint 42/C § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A teljes rendeletet ide kattintva olvashatja: 4_2018_helyi adóügyek elektronikus ügyintézése

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Felhívom minden érdeklődő, illetve ügyfélkapu regisztrációval rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó és cég képviselőjének a figyelmét az alábbiakban ismertetett lehetőségre, ami az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozással vált biztosíthatóvá Újpetre Község Önkormányzatánál.

Az önkormányzat a  helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról szóló 4/2018.(IV. 25.) számú önkormányzati rendeletével biztosítja annak a lehetőségét, hogy az adózó a helyi iparűzési adó ügyét elektronikus úton intézhesse. A rendelet megtekinthető a www.ujpetre.hu honlapon. Az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézési rendszeren és egységes, személyre szabott ügyintési felületen biztosítja. (https://ohp.asp.lgov.hu)

Az elektronikus ügyintézéshez ügyfélkapu és regisztráció szükséges az önkormányzati hivatali portálon! A regisztráció során figyelni kell az adatok karakterpontos rögzítésére, mivel a sikeres regisztrációhoz elengedhetetlen az ügyfélkapu nyitás során megadott adatokkal való egyezés. (Akár egy szóköz többlet is vagy egy keresztnév rövidítés is a regisztráció sikertelenségét eredményezheti.)

Az https://epapir.gov.hu weboldalon – ePapír –  ügyfélkapu hozzáféréssel intézhető olyan ügy is, amelyhez nincs rendszeresített formanyomtatvány, de az ügyfél elektronikusan kívánja az ügyét intézni.

 

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások:

Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok találhatóak meg. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ !

imagesÉrtesítjük ÚJPETRE község lakosságát, hogy 2018. JÚNIUS 01-ÉN (PÉNTEK) lomtalanítás lesz.

A hulladékot június 01-én (péntek) reggel 6 óráig kell kihelyezni, melyet a Szolgáltató a nap folyamán ingyenesen elszállít.

A Szolgáltató a lomtalanítás alkalmával nem viszi el az alábbi tárgyakat:

elektronikai cikkek /TV, hűtőszekrény, stb./, állati tetemek, zöld hulladék,  veszélyes hulladék /akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes dobozok, olajos kannák, stb./, építési törmelék.

Kérem, a fentiek alapján szíveskedjenek élni a lomtalanítás lehetőségével és a gyűjtőjárat számára a hulladékot úgy kihelyezni, hogy a szóródó anyagokat zsákban, vagy gyűjtő dobozban helyezzék ki.

Újpetre Község Önkormányzata