SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNY BENYÚJTÁSÁRÓL – TÁJÉKOZTATÓ

 

tuzifaÚJPETRE község Önkormányzata szociális tűzifa támogatásban részesíti, az Újpetrén lakcímmel állandó rendelkező és életvitelszerűen itt élő kérelmezőt.

A támogatás megítélése szempontjából a Képviselő-testület előnyben részesíti azt személyt, vagy családot, ahol a család valamelyik tagja

  1. aktív korúak ellátásában
  2. lakhatási támogatásban részesül
  3. vagy a családban halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

Kérelem igényelhető: a Közös Önkormányzati Hivatalban, letölthető: www.ujpetre.hu honlapról

Kérelem benyújtásának helye: Közös Önkormányzati Hivatal, Újpetre

Benyújtás határideje: 2018. november 15. (határidő elmulasztása jogvesztő)

A kérelem ide kattintva letölthetö: KÉRELEM szoc.tűzifa

Önkormányzat Újpetre

Újpetre Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2018

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/011.(XII.27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012.(VI.5.) EMMI rendelet rendelkezésével, Újpetre Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programban összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

 

A teljes dokumentumot ide kattintva olvashatja: Újpetre_hep_

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018.(X.10.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás 2018. évi igénylésének jogosultsági feltételeiről

tuzifaÚjpetre Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-a és a 32.§ (3) bekezdése alapján  a következő rendeletet alkotja:

a teljes rendeletet ide kattintva olvashatja: 9_2018_szociális tüzifa

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (X.10.) számú önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak, a Miniszterelnökség Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017. (VI.21.) önkormányzati rendeletében felsorolt partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

a teljes rendeletet itt olashatja: 8_2018_ a telepules kép védelméről

TÁJÉKOZTATÓ – beiskolázási támogatás

Újpetre község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018/2019-es tanévben kérelemre beiskolázási támogatást nyújt helyi rendelete alapján

  • általános iskolában tanulmányokat folytató, valamint
  • középfokú intézményekbe járó tanulóknak.

A támogatás nyújtásának felételei:

– újpetrei állandó lakcím

– a támogatásra a középiskolai tanuló az első középfokú végzettség   

                     megszerzéséig, maximum 19 éves korig (2018. december 31-ig betöltött

  1. életév)  jogosult      

iskolalátogatási igazolás (csak középiskolásoknak, és nem Újpetrére járó

általános iskolásoknak)

A támogatás iránti kérelem nyomtatvány beszerezhető:

Közös Hivatal irodájában, illetve letölthető a www.ujpetre.hu honlapról.

Kérelem benyújtásának határideje: 2018. szeptember 10.

(A határidő elmulasztása jogvesztő.)

beiskolázási kérelem letöltése itt: beiskolázási kérelem Újpetre

Újpetre község Önkormányzata

Téli “Rezsicsökkentés”

Tisztelt Lakók !

Kérelemre természetben, téli rezsicsökkentésben részesülhetnek a gáz- és távhő szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások.

Igénybejelentés határideje: 2018. október 15. (a határidő elmulasztása jogvesztő)

(kérelem a közös önkormányzati hivatalban igényelhető, illetve ide kattintva  letölthető  Igénybejelentő nyilatkozat )

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre

  • amely háztartás gázfogyasztóként már részesült a 12.000 Ft-os jóváírásban, újabb igényt nem nyújthat be
  • a kérelemben meg kell jelölni a fűtőanyag fajtáját (ez a későbbiekben nem módosítható)
  • háztartásonként egy kérelem nyújtható be

 2018 október 15-ig kizárólag az igények felmérése zajlik, a benyújtott és összesített igények ismeretében hoz majd a Kormány döntést a konkrét támogatás összegéről és felhasználásának részletszabályairól, melyről a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket!

Csalos Beáta sk. jegyző

Az igénybejelentölapot itt letöltheti: Igénybejelentő nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztatót itt olvashatja: Adatkezelési tájékoztató Újpetre

Falunap 2018

 

Az idei falunap egy kicsit újítás volt, megpróbáltunk új elemeket a programba vinni úgy hogy a régi szokásos fellépőünk is megmaradtak. Sokaknak ez már unalmas….tánccsoportok,  Blabla….Ezért új dolgok is voltak : sörivóverseny, karaoke, divatbemutató, hoppmester….IMG_0286IMG_0346

Reméljük másnak is tetszett, jövőre más új dolog is jöhet( várjuk az észrevételeket). Sajnos az ABBA és az OMEGA nem ért rá, de nem is lenne erre pénzünk.                   /czisti/IMG_0369

Képriport itt: http://ujpetre.hu/wp/falunap-2018-2/